1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę BMS Krzysztof Borsuk na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie UniDot.pl .

2. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu UniDot.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — spółka BMS Krzysztof Borsuk z siedzibą w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 14/16, miejsc. GLIWICE, kod 44-100), wpisana do rejestru przedsiębiorców NIP: 7421914511, REGON: 280344509 z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Serwis UniDot.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą UniDot.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej UniDot.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie;

Regulamin – niniejszy regulamin; 

5. Płatności

1. Płatność odbywa się wyłącznie poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 z chwilą zaksięgowania środków na koncie Operatora).

6. Zasady odpowiedzialności

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może uzależnić korzystanie z UniDot.pl od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Operator zniesie przedmiotowe ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

7. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: BMS Krzysztof Borsuk, ul. Zwycięstwa 14/16, 44-100 GLIWICE z dopiskiem "reklamacja UniDot.pl".

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

9. Polityka zwrotów

1. Z uwagi na niematerialny charakter usług oferowanych przez UniDot.pl zwrot zakupionej usługi nie jest możliwy.

10. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w Serwisie UniDot.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu UniDot.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu UniDot.pl. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.

3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu UniDot.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.