Poniżej przedstawiamy porównanie oferty ZUSu z ofertą UniDot i Pakietu Krezus.

Usługa: Pakiet Krezus ZUS dla nowych firm * ZUS
Kwota na miesiąc: 499 zł od 503,48 zł do 519,28 zł ** od 1166,85 zł do 1 232,16 zł **


* Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
- nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

ZUS dla nowych firm obowiązuje przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej.

** Kwota z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Cytujemy pisemną wypowiedź ZUS: "Praca w jednym państwie i działalność na własny rachunek w innym państwie
Rozporządzenie 883/2004 wskazuje też ustawodawstwo właściwe w przypadku zbiegu pracy najemnej z działalnością na własny rachunek. Zgodnie z art. 13 ust. 3 osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych państwach członkowskich podlega ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub, jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku państwach członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z art. 13 ust. 1.

Przykład:
Osoba będąca pracownikiem w Polsce prowadzi również działalność na własny rachunek w Czechach.
Zastosowanie ma wyłącznie polskie ustawodawstwo na podstawie art. 13 ust. 3 rozporządzenia 883/2004."

Żródło ZUS. Powyższa treść znajduje się na stronie 10 dokumentu: http://www.zus.pl/files/artykul_delegowanie.pdf